Nơi nhập dữ liệu

Ấm đun nước 0

Nơi nhập dữ liệu

Bát, đĩa, đũa, thìa 5

Nơi nhập dữ liệu

Bếp 2

Nơi nhập dữ liệu

Bếp nướng 0

Bếp từ 108